Elfogaod a sütiket? Elfogadom
Termékek Menü
MÁSNAP NÁLAD!
Csomagodat akár másnap átveheted!

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Marbles Kft ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A Marbles Kft megőrzi a birtokába jutott adatok - különös tekintettel a személyes adatok - bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról. Kialakítja azokat az eljárási szabályokat, egyben felügyeli betartásukat, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet, a GDPR, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

 
 
1.1 A törvény célja és hatálya
1. § (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz - személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.
(.) 1/A. § (1) E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz.
(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.
(.) 1.2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
2. A Marbles Kft adatbiztonságra vonatkozó irányelvei
 
2.1 A volt, a jelenlegi és leendő ügyfelek adatbázisokba rendezett adatait (név, cím, telefonszám, emailcím, esetenként adószám és bankszámlaszám), Szolgáltató a rendelések, a számlázások egyszerűsítése és kedvezmények nyújtása érdekében gyűjti és tartja karban, továbbá annak érdekében, hogy ügyfeleit rendszeresen tájékoztathassa híreiről, aktuális termék ajánlatairól és akcióiról.
 
2.2 Az adatbázisokba bekerülés önkéntes, az ügyfelek maguk bocsájtják adataikat Szolgáltató rendelkezésére.
 
2.3 Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfelek kezelt személyes adatait megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben.
 
2.4 Ennek biztosítása érdekében a személyes ügyféladatokat tartalmazó informatikai rendszereket csak megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek használhatják. A hozzáférés-jogosultság magában foglalja azt az elvet is, hogy kizárólag olyan terjedelmű hozzáférést kapnak az informatikai rendszert használók, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak azok a személyek, akiknek az adatok kezelése és feldolgozása munkaköri feladata. Ezen hozzáférés-jogosultságokat és azok szintjeit a Szolgáltató ciklikusan felülvizsgálja.
 
2.5 Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szolgáltató garantálja, hogy illetéktelen külső személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.
 
2.6 Az Ügyfelek kérhetik a levelező adatbázisból való törlésüket, mert nem kívánnak több hírlevelet kapni, ez esetben Szolgáltató adataikat törli a levelező rendszeréből. A könyvelési rendszerből történő törlésük, a mindenkori könyvelési rendelkezések adatmegőrzési szabályai szerint tud megtörténni.
 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57235/2012

 

MARBLES Kft.

Kultúrális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Főként hasonmás játékok és ajándéktárgyak kis és nagykereskedelmével foglalkozunk.

Nagykereskedelmi honlapunk: www.1234toys.com

Kérdés, kérés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot

 

MARBLES KFT.

Adószám: 23923139-2-13

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-156094
Székhely: Budaörs Iparos utca 1/1
Telefonszám: 23-500-566

E-mail: info@jatekanno.hu

Letölthető PDF file:

Adatkezelési tájékoztató